لیست فینالیست های مسابقه شماره 1

 

 1. آذرخش صفایی
 2. منوچهر سلیمانی
 3. حسام لنگری
 4. مهدی کاظم عابدینی
 5. عرفان مقدسی
 6. عرفان گودرزی
 7. شایان جوادی پور
 8. محسن حیدری
 9. تایماز نیازی
 10. متین حیدری
 11. امیر یاشار خلیلی
 12. سروناز اسکندری
 13. سینا الهیان
 14. سید سینا حسینی
 15. علی داروگری
 16. محمد جواد صدری